Ter herinnering: de eerste vermoorde wereldleider was Moammar Quadhafi

10166615-large

In februari 2011 kwam de ‘Arabische Lente’ ook naar Libië, en na maanden van protest en gewapende rebellie, gesteund door de NAVO, werd de leider Moammar Quadhafi vermoord op 20 oktober 2011.


Uittreksels uit het Boek der Waarheid:

De Heer op 17 februari 2011:

Alhoewel Ik vervuld ben van liefde voor jou, Mijn kind, breekt Mijn Hart van groot verdriet door het lijden dat toegebracht wordt door de sluwe genootschappen die plannen smeden om landen over te nemen. Zij zullen dit doen door behendig leiders te elimineren. Vervolgens zullen zij hulp aanbieden. Daarna zullen zij de vriendschap kopen van de nieuwe regimes tot zij hen controleren. Deze nieuwe heerschappij zal erger zijn dan de op macht beluste dictators die ten val gebracht zijn in naam van de vrijheid.

Er zullen binnenkort drie wereldleiders één voor één vermoord worden(*). Denk eraan dat elk van hen vermoord zal worden door de samenzwering van de verdorven groeperingen – de subculturele organisatie, die in alle naties heersen, maar die jullie niet kunnen zien doordat zij lafaards zijn. Maar zij zullen zich niet lang verstoppen. Wanneer zij het bestuur in hun greep hebben, zullen zij zich inspannen om jullie aandacht te krijgen en respect eisen.

(*)Nota: De namen van deze drie wereldleiders zijn door de zienster gekend maar worden niet vooraf gepubliceerd vanwege de betrokken gevoeligheid. Twee zijn er van het Midden-Oosten en één van het Westen. Twee priesters en één mediakanaal, voor toekomstige publicatie, hebben persoonlijk hun namen gekregen. 

De Heer op 20 oktober 2011:

Ik onthul profetieën om de wereld te bewijzen dat Ik het ben, Jezus Christus, de Redder van geheel de mensheid, die op dit ogenblik spreekt tot Mijn kinderen wijd en zijd. Het is niet Mijn bedoeling om sensatie te veroorzaken maar om ervoor te zorgen dat niemand wordt uitgesloten om Mijn zeer dringende oproep aan de wereld te horen. De dood van Mijn zoon Muammar Gaddafi, voor wiens ziel jij en jouw vertrouwelingen gedurende de laatste maanden gebeden hebben, is één van de eerste profetieën die aan de wereld de echtheid van deze boodschappen zullen bewijzen. Dit is Mijn teken aan jou, Mijn dochter, om je geest te bevrijden van de twijfels die hardnekkig in je gedachten waren.

 

Advertisements

De verdraaiing van de betekenis van de Kruisdood van de Heer

pope-via-crucis_2523341b

Op Goede Vrijdag 18 april 2014 werd in Rome in het Colosseum, zoals dat jaarlijks de gewoonte is, over de Kruisweg gemediteerd.  We zullen u enkele van deze “kruiswegmeditaties” tonen. U kunt de volledige versie in het Engels lezen op de site van het Vaticaan (zie link onderaan).

De betekenis van Zijn Lijden en Dood werd zoals voorzegd inderdaad verdraaid. Nergens wordt er expliciet gezegd dat Hij Zijn Bloed heeft vergoten en dat Hij stierf om onze zonden uit te wissen en ons te redden van de eeuwige verdoemenis. Heel deze “kruiswegmeditatie” komt neer op bevrijdingstheologie: de focus wordt gelegd op de armen, de werklozen, de zieken en de migranten.

Tweede Statie: Jezus neemt het kruis op Zijn schouders.

Het is ook de last van al die slechte dingen die de economische crisis creëerde, en zijn erge sociale gevolgen: werkonzekerheid, werkloosheid, ontslagen, een economie die meer regeert dan dient, financiële speculatie, zelfmoord bij zakenlui, corruptie en woeker, het verlies van locale industrie.

Dit is het kruis dat weegt op de wereld van de arbeid, de ongerechtigheid dat gedragen word door arbeiders. Jezus neemt het op zijn schouders en leert ons om onrechtvaardigheid af te wijzen en om met zijn hulp te leren bruggen te bouwen van solidariteit en hoop, opdat we niet zullen zijn als schapen die hun weg verloren hebben in de crisis.

Derde Statie: Jezus valt voor de eerste maal.

Met de inwendige sterkte die tot hem komt van de Vader, helpt Jezus ons ook om de falingen van anderen te aanvaarden, om medelijden te tonen aan de gevallenen en bezorgdheid voor diegenen die afdwalen. En hij geeft ons de sterkte om niet de deur te sluiten voor diegenen die ons vragen voor asiel, waardigheid en een thuisland. In het bewustzijn van onze eigen zwakheid, zullen we de kwetsbaarheid omarmen van de immigranten en hen helpen zekerheid en hoop te vinden.

Vijfde Statie: Simon van Cyrene helpt Jezus Zijn kruis dragen.

Enkel door mijn hart te openen voor die goddelijke liefde ben ik in staat om het geluk te zoeken van anderen door de praktijk van liefdadigheid: een nacht in de kliniek doorbrengen, een intrest-vrije lening, een traan wegvegen in de familie, een vrijgevigheid, verregaande toewijding voor het algemeen welzijn, het delen van ons brood en onze arbeid, de afwijzing van alle jaloersheid en nijd.

Zevende Statie: Jezus valt voor de tweede  maal.

In hem vangen we een glimp op van de bittere ervaring van diegenen die opgesloten in gevangenissen van allerlei slag, met al hun onmenselijke contradicties. Beperkt en ingesloten, “duwen hard” en “vallen”. Gevangenissen vandaag blijven apart gezet worden, overgekeken en afgewezen door de maatschappij. Gemerkt door bureaucratische nachtmerries en uitgestelde gerechtigheid. Straf word verdubbeld door overbevolking: een verergerde straf, een onrechtvaardige smart, één die vlees en been verteert. Sommigen – teveel! – overleven niet. En wanneer één van onze broeders en zusters vrijgelaten wordt, zien we hen steeds als ex-veroordeelden, en we sluiten voor hen de deuren van de sociale en economische verlossing [economic redemption].

Negende statie: Jezus valt voor de derde maal.

Moge onze overweging van Jezus die valt en toch weer opstaat, ons helpen om de bekrompenheid te overwinnen wanneer angst voor de toekomst ons hart omklemt, in het bijzonder in deze tijd van crisis. Laat ons onze ongezonde nostalgie voor het verleden achter ons laten, onze zelfvoldoening en onze weigering om te veranderen, en de houding die zegt: “Maar we hebben het altijd op die manier gedaan”. [verwijst men hier naar de Traditioneel gezinde katholieken die niet willen veranderen?]. Jezus die wankelt en valt, maar dan weer opstaat, wijst ons naar een zekere hoop, die gevoed met intens gebed, precies geboren wordt op het moment van de beproeving, niet na of apart ervan.

Elfde Statie: Jezus wordt aan het kruis genageld.

Vandaag zijn veel van onze broeders en zusters, zoals Jezus, genageld aan een bed van pijn, in het ziekenhuis, in bejaardentehuizen, in onze families. Het is een tijd van ontbering, met bittere dagen van eenzaamheid en zelfs wanhoop: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? (MT 27:46).

Twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis.

“Herinner mij…” (Luk. 23:42). Het broederlijk smeken van de dief die zijn gezel werd in het lijden, doorboort Jezus’ hart: het is een echo van zijn eigen pijn. En Jezus verleent het gevraagde: “Vandaag zul je met mij in het paradijs zijn”. De pijn van anderen verlost ons altijd, sinds het ons uit onszelf trekt.

“Vrouw, hier is je zoon!…” (Joh. 16:26). Maar het is zijn moeder, Maria, die met Johannes aan de voet van het kruis stond, die alle angst verdrijft. Zij vult die scène met tederheid en hoop. Jezus voelt zich niet langer alleen. Zo is het met ons, als naast ons bed van pijn iemand is die ons liefheeft. Trouw. Tot het eind.

“Ik ben dorstig” (Joh. 16:28). Zoals het kind dat zijn moeder vraagt om te drinken, zoals de patiënt brandend van de koorts… Jezus’ dorst is de dorst van allen die verlangen naar leven, vrijheid en rechtvaardigheid. En het is de dorst van degene die het dorstigst van al is, die oneindig meer dan wijzelf dorst naar onze redding. 

“Het is volbracht” (Joh. 16:30). Alles: elk woord, elke daad, elke profetie, elk moment van Jezus’ leven. Het tapijtwerk is compleet. De duizenden kleuren van liefde schijnen nu verder in schoonheid. Niets is verloren. Niets is weggegooid. Alles is liefde geworden. Alles is beëindigd voor mij en voor jouw. En zo word zelfs sterven zinvol!

De Heer voorzegde ons op 8 april 2014:

“Bij Goede Week  zullen dit jaar zich de barsten vertonen en de betekenis van Mijn Kruisiging zal verdraaid worden. Nieuwe interpretaties zullen gepresenteerd worden voor de gelovigen en leugens zullen voortvloeien uit de mond van Mijn vijanden. Mijn Passie zal op subtiele manieren bespot worden en dat zal niet meteen duidelijk zijn. Maar wanneer de focus weggaat van Mijn dood aan het Kruis en wanneer rare gebaren plaatsgrijpen in Mijn Kerken, zullen jullie weten dat dit het begin is van de ontmanteling van Mijn Kerk op aarde.”

 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2014/documents/ns_lit_doc_20140418_via-crucis_en.html

De vervolging van religieuze ordes die vasthouden aan de traditie

mass-forbidden-01web-Father-Fidenzio-Volpi-01

In december 2013 nam de vervolging van de Orde van Franciscanen van de Immaculata hevig toe. Dit is een religieuze orde met kloosters over heel de wereld, die vasthouden aan de traditionele Latijnse Mis.

De externe commisaris Volpi , die persoonlijk werd aangesteld door paus Franciscus, zei: ” het probleem van deze orde is zijn “crypto-lefebvriaanse” en zeker de traditionalistische drift.” Enkele seminaries van deze orde werden gesloten, en er worden voor één jaar geen nieuwe wijdingen toegestaan. Het verspreiden van boeken van “Casa Mariana Editrice” werd uitdrukkelijk verboden, die boeken omvatten die een Traditionele Katholieke kijk geven op liturgie en dergelijke. De broeders moeten een unieke eed afleggen om hun trouw te bewijzen aan de Novus Ordo  en Vaticanum II (!), en dit alles werd bevolen door de ‘Vicaris’ van Christus!

De interventie van Fr. Volpi werd specifiek bevolen door de paus zelf, en zijn hij zegt: ”de FI is het slagveld geworden van een strijd tussen verschillende stromen in de Curie, met de specifieke betrokkenheid van personen in oppositie van het nieuw pontificaat van paus Franciscus.”

Dit lijkt op een dictatoriale manier van regeren van paus Franciscus, en staat in schril contrast met het beeld dat we van hem krijgen in de media.

Maar het is gekend dat Bergoglio een gezworen vijand is van de Tridentijnse Mis. In februari 2014 zei hij tijdens een audiëntie met de bisschoppen van Tsjechië dat de oude Mis gewoon een modegril is, en dat men wat geduld moet tonen met mensen die daaraan verslaafd zijn.

De H. Maagd zei op 5 augustus 2013:

“Jullie mogen nooit in de verleiding komen Zijn Kerk te verlaten, door onwaarheden aan te nemen van diegenen onder jullie, die in ernstige dwaling vervallen zijn. Jullie moeten Mijn Zoon tot elke prijs vereren en Zijn volk op het pad naar de heiligheid voeren, ongeacht hoe moeilijk dat voor jullie zal zijn. Diegenen van jullie, die de traditionele Mis zullen blijven opdragen, zullen gekweld worden, tot jullie ermee instemmen om deze volkomen te laten varen. Velen te midden van jullie religieuze ordes zullen jullie achter jullie rug aan de vijand verraden. Jullie zullen, net zoals Mijn Zoon voor jullie, voor diegenen gebracht worden die beweren jullie gelijke te zijn, en jullie zullen van ketterij beschuldigd worden omdat jullie erop staan om eerbied te blijven tonen voor het Allerheiligste Offer van de Mis.”

http://valseprofeet.wordpress.com/tag/kritiek-op-conservatieven/

Weerpatronen worden doorbroken

kaart temp winter 2014De winter van 2012-2013 zullen we ons nog goed herinneren als zijnde zeer lang.

Eind maart viel in onze contreien nog sneeuw en vroor het. Tot juni bleef het te koud, we sloegen als het ware de lente over en plots was het zomer.

De winter van 2013-2014 was eigenlijk geen winter, ze was uitzonderlijk zacht. In de reeks van de warmste winters sinds 1833 komt deze winter op de tweede plaats. Het was alsof de herfst zeer lang duurde en de winter overgeslagen werd. In tegenstelling tot Europa was in het Amerika één van de koudste winters. Het vroor in de VS keihard en ze hadden daar noordpooltaferelen door de Polar-vortex. De straalstroom door het zuiden van de VS waardoor het zeer koud werd. Meerdere malen waren de Niagra watervallen bevroren en de Great Lakes vroren helemaal dicht.  (Zie ook de kaart van afgelopen winter boven: blauw is te veel koud en oranje is veel te warm)

Het mag duidelijk zijn: de weerpatronen zijn niet meer wat ze geweest zijn.

De Heer zei daarover het volgende:

Op 20 december 2010:

Wanneer de wereldwijde rampen aanvangen door dramatische veranderingen in het weerpatroon – deze zijn al begonnen in een milde vorm – zal dit gezien worden als het resultaat van de opwarming van de aarde. Ja, de mensheid heeft de aarde op een heel afschuwelijke manier beschadigd maar deze rampen zullen niets te maken hebben met de klimaatsverandering.”

Op 2 oktober 2011:

“Mijn zeer geliefde dochter, de weerpatronen veranderen nu als het zoveelste teken dat de tijden gaan veranderen.”

Op 6 juli 2012:

“Weet dat de veranderingen al begonnen zijn, zoals voorzegd, waarbij de gewassen niet langer vruchten voortbrengen zoals voorheen en waarbij de seizoenen niet meer hetzelfde zullen zijn.

Deze veranderingen gebeuren door de hand van Mijn Eeuwige Vader naarmate Hij nieuwe wetten over de aarde brengt die geen mens zullen ontgaan.

Niets van wat in de wereld door de natuurwetten geregeld wordt, zal blijven zoals het eens was.

De zeeën zullen stijgen, het water zal in stromen neerkomen, de aarde zal beven en de bodem zal onvruchtbaar worden. Mijn Vader zal een grote kastijding opleggen om de verbreiding van de zonde, die voor Hem een grote bron van smart is, te stoppen. Die naties, die Zijn Wetten trotseren, zullen veel lijden. Zij zullen weldra beseffen dat hun zonden niet langer getolereerd zullen worden en zij zullen gestraft worden

De kastijdingen, die op bevel van Mijn Vader door de engelen in de Hemel overgebracht worden, zijn geleidelijk aan begonnen. Deze zullen blijven escaleren als de zonde blijft aanzwellen. De strijd heeft een aanvang genomen en de beginfase kan in veel landen gezien worden. Jullie zullen allen getuigen over een klimaat van vernietiging, dat op de aarde neerdaalt omdat deze kreunt van pijn door de ontaarding van de zonde. Het beven zal toenemen en natie na natie zal lijden overeenkomstig de smet van zonde die hun hart bederft.”

Op 25 december 2012:

“De klimaten zullen helemaal beginnen te veranderen en jullie weer zal anders zijn, op een manier die jullie vreemd kan lijken.”

http://www.meteobelgie.be/artikelen/82-jaar-2014-/1591-winter-2014.html

Extreme ‘nederigheid’ van ‘paus’ Franciscus

Toen ‘paus’ Franciscus op het balkon verscheen had hij in tegenstelling tot zijn voorgangers mozetta noch stola aan en hij behield zijn ijzeren pectoraalkruis.

cn_image_size_new-pope-francis

Nadat hij was aangetreden ging hij nog zelf zijn hotelrekening betalen, waar hij verbleef tijdens het conclaaf. Dat trok de aandacht van de media.

Newly elected Pope Francis checks out of church-run residence where he stayed in Rome

Hij beschouwt zichzelf niet als paus maar gewoon de bisschop van Rome, en schrijft als handtekening gewoon ‘Franciscus’ i.p.v. ‘Franciscus PP’ wat staat voor paus.FirmaPapaFrancisco_svg

Hij is de eerste paus die weigert zijn intrek te nemen in het pauselijk appartement en hij verblijft nog steeds in het gasthuis Casa Santa Marta, waar hij volgens insiders een hele verdieping heeft (inclusief de kapel). Nederigheid?

 

santa_marta

Hij blijft graag opvallen en weigerde het voertuig van zijn voorganger en gebruikt nu ‘nederige’ vervoersmiddelen: een Ford Focus en een Renault uit de jaren ’80.

Italy Vatican Pope

1003557_246699132150915_225862913_n

Kort na zijn aantreden liet hij ook al de pauselijke stoel vervangen.

Popes-seated

En in al zijn nederigheid heeft hij op Witte Donderdag de voeten gekust van jeugdgevangenen waaronder Moslimvrouwen.

PopeKiss2903e

En recentelijk weigerde hij het Vaticaans diplomatisch paspoort. Hij koos ervoor om te reizen met een ‘gewoon’ Argentijns paspoort.

7035caa159

De Heer gaf ons hierover de volgende profetieën:

Op 5 maart 2011:

Bid,bid, bid dat de Valse Profeet zal geïdentificeerd worden voor wie hij is. Kijk uit voor zijn optreden. Zijn naar
aandacht zoekende agenda. De manier waarop Mijn misleide, heilige dienaren in ontzag voor zijn voeten zullen neervallen. Luister dan zeer aandachtig naar wat hij te zeggen heeft
. Zijn nederigheid zal vals zijn. Zijn intenties boosaardig en de liefde die hij uitstraalt zal alleen om zichzelf draaien. Hij zal gezien worden als vernieuwend, dynamisch, – een frisse wind.

Op 21 januari 2012:

“Eén teken waarop gelet moet worden, zal zijn trots en arrogantie zijn, verborgen achter een bedrieglijke uiterlijke nederigheid. Mijn kinderen zullen zo voor de gek gehouden worden waardoor ze zullen denken dat hij een uitzonderlijke en zuivere ziel is.”

Op 14 maart 2013:

“Denk eraan dat diegenen, die vol trots een blijk van nederigheid tentoonspreiden, zich schuldig maken aan hoogmoed. Hoogmoed is een zonde.”

 

Grootloges verwelkomen ‘paus’ Franciscus kort na zijn aantreden

top

De dag na de verkiezing van ‘paus’ Franciscus, op 14 maart, gaf de grootloge van Italië, La Grande Oriente d’Italia, een verklaring waarin ze hun steun betuigden voor de nieuw gekozen paus. Grootmeester Raffi zei dat “met paus Franciscus niets meer zal zijn zoals het vroeger was”. En op 16 maart berichtte de Masonic Press Agency dat de verkiezing van de nieuwe paus verwelkomd werd door de grootloge van Argentinië. De Argentijnse Grootmeester Angel Jorge Clavero zei dat deze aanduiding erkenning bracht aan de Argentijnse natie. Verder werd ook bericht dat het aantreden van de nieuwe paus gevierd werd door diverse Grootloges in Latijns Amerika, Europa en Azië.

Op 12 maart 2013 gaf God de Vader ons de volgende profetie:

“De kroning van de Valse Profeet zal door vrijmetselaarsgroeperingen, die de laatste fase van de vervolging van al Mijn kinderen plannen, in alle windstreken gevierd worden.”

GOI paus

http://valseprofeet.wordpress.com/2013/08/06/14-maart-italiaanse-vrijmetselarij-steunt-paus-franciscus/

Goddeloos gebaar van ‘paus’ Franciscus tijdens de Goede Week van 2013

PAPA AI RAGAZZI DETENUTI, 'NON FATEVI RUBARE LA SPERANZA'

Op Witte Donderdag 28 maart 2013 vierde ‘paus’ Franciscus de H. Mis in een jeugdgevangenis waar hij de voeten heeft gewassen van een aantal atheïsten en Moslimvrouwen en ze dan tijdens de Mis ook de H. Communie heeft uitgereikt.

Deze goddeloze handeling werd door de Heer voorzegd op 14 maart 2013:

“Dit goddeloos gebaar, tijdens de Goede Week, zal gezien worden door diegenen die hun ogen open houden en dit zal één van de tekenen zijn waardoor jullie zullen weten dat de bedrieger, die op de troon van Mijn Kerk op aarde zit, niet van Mij komt.”